2313074549 6995673578 Κοτυώρων 33, Θεσσαλονίκη 55131 ergtsantathina@gmail.com